AVIS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS
DEL LLOC WEB DRONS.SERVEISTIC.COM

En aquest espai l’USUARI, hi podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta pàgina web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Serveis TIC Catalunya Central, SL (en endavant Serveis TIC), com a responsable d’aquesta pàgina web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals de nostres usuaris. Aquesta pàgina web, per tant, compleix rigorosament el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, del dia 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

PRIMERA.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pantalles de la pàgina web, integrants de la pàgina web, inclosos els continguts i serveis que s’hi posen a disposició de l’Usuari. Qualsevol persona que accedeixi a la pàgina web, (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en tot moment al portal.

SEGONA.- DADES PERSONALS QUE RECOPILEM i COM HO FEM

Aquesta informació està àmpliament detallada a la Política de Privadesa d’aquesta mateixa pàgina web.

TERCERA.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present pàgina web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Serveis Tic. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la pàgina web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta pàgina web, es prohibeix: La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització per escrit dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaries sense autorització per escrit de Serveis TIC.

En la utilització de la pàgina web, l’Usuari es compromet a no adoptar cap conducta que pogués perjudicar la imatge, els interessos i els drets de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal DRONS.SERVEISTIC.COM o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la pàgina web. Tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant no es pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o bé en els seus documents electrònics o els fitxers que s’hi continguin.

QUARTA.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Serveis TIC, assumint totes les mesures a nivell tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació en elles continguda d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i la pàgina web utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades mitjançant protocol a https. Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

CINQUENA.- RECLAMACIONS

Serves TIC l’informa de que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients. L’Usuari podrà presentar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@serveistic.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte contractat, i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, a través de correu electrònic a: info@serveistic.com, o si ho prefereix mitjançant el formulari accessible des de la mateixa pàgina web.

SISENA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Serveis TIC. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Serveis TIC.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu; el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals dels quals Espanya n’és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la pàgina web, haurà de notificar aquesta circumstància a indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

SETENA.- ENLLAÇOS EXTERNS

Les pantalles de la pàgina web, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. Serveis TIC no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per l’accés a aquests enllaços.

Així mateix, en aquest lloc l’usuari hi trobarà, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni a Llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privadesa. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’Usuari és lliure d’enllaçar a la pàgina web DRONS.SERVEISTIC.COM, però això no implica en cap cas l’existència de relacions entre i el propietari del lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de dels seus continguts o serveis.

VUITENA.- POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra pàgina web es permet realitzar comentaris per enriquir els continguts i plantejar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest lloc web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats amb finalitats promocionals d’una pàgina web aliena a l’organització, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o la presa de postura per part d’un altre usuari.

NOVENA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir com a conseqüència de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la pàgina web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers, i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

DESENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el no previst en aquest contracte, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre les parts com a conseqüència de la seva aplicació, s’aplicarà la legislació vigent.

Davant qualsevol conflicte o diferència entre les parts en la interpretació i execució d’aquest contracte, acorden sotmetre’s a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Per sol·licitar la mediació pot utilitzar el següent document: http://consum.gencat.cat/web/.content/10_AGENCIA/00_Atencio_al_consumidor/Resolucio_de_conflictes_de_consum/Arbitratge_de_consum/Sollicitud_arbitratge.pdf

Les parts es comprometen a acceptar el laude emès.

També pot acudir a la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En cas de desacord amb la resolució de la Junta Arbitral de Consum, les parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Manresa, renunciant expressament al seu fur propi en els casos que les normes processals ho permetin, en cas de ser un altre. En el cas de consumidors o usuaris finals, Serveis TIC es remet al que disposa la normativa processal vigent. Si resulta raonablement possible, el compliment d’aquest Contracte, continuarà durant el curs de qualsevol desacord i/o procediment arbitral o judicial. Si qualsevol estipulació d’aquest contracte fos declarada nul·la o sense efecte, totalment o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, llevat en el cas que les parts discrecionalment decideixin l’acabament del contracte.

ONZENA.- CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el portal, si us plau dirigiu-vos a:

Serveis TIC Catalunya Central, S.L.
C/ del Cós 35 2n
08241 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 619788424
Fornulari de contacte

Moltes gràcies per dedicar el temps necessari a llegir aquest Avís Legal